Generalforsamling 2019 marts

Sydvestfyns Rideklub

En klub for bredden og eliten

Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 19.00

Sted: Rytterstuen Vedtoftevej 49 5620 GlamsbjergDagsorden


  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Mie Hjeresen, genopstiller ikke

Anne Feddersen, genopstiller ikke

Ronny Frederikse, genopstiller

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  2. Valg af junior repræsentant og suppleant

  3. Valg af revisorer og suppleant

  4. Eventuelt – der ikke kan træffes beslutninger under evt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen på mail: miehj@icloud.com


Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling mandag d. 4 marts 2019


Til stede fra bestyrelsen: Mie Hjæresen, Annie Eskildsen, Ronny Frederiksen og Anne Feddersen.


Pkt. 1 Valg af dirigent blev Morgan???. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Pkt.2 Bestyrelsens beretning for 2018 blev læst, godkendt og skrevet under. Der var ingen spørgsmål.

Pkt.3 Det reviderede regnskab blev godkendt og skrevet under. Der var ingen spørgsmål.

Pkt.4 Der skal laves en vedtægtsændring vedr. bilagskontrollanter, da det ikke er nødvendigt, da alt kører elektronisk igennem banken.  Der er ikke kommet flere forslag.

Pkt.5 Mette Kristine Joost og Lise Rudbæk har valgt ikke at genopstille, som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Annie Jep Eskildsen er genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Louise Frederiksen.

Pkt.7 Nyvalgt suppleanter blev: Louise Hvidsten og Jane Norgren Hansen.

Pkt.8 Nyvalgt Junior repræsentant: Stine Norgren Hansen.

Pkt.9 se pkt. 4 vedrørende valg af bilagskontrollanter.

Ptk.10 Eventuelt. Ingen ønskede ordet

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

Referent Anne FeddersenBestyrelsen har kontinueret sig således:

Formand: Mie Hjæresen

Næstformand: Anne Feddersen

Kasserer: Annie Jep Eskildsen

Bestyrelse medlem: Ronny Frederiksen

Bestyrelse medlem: Louise Frederiksen